Arbeidsorganisatie: welke gevolgen na de coronavirus epidemie?

Ontdek de mogelijke gevolgen van de Coronavirus-epidemie voor de organisatie van het werk in Frankrijk. Wat zijn de preventie- en informatieverplichtingen in het bedrijf? Preventieverplichting van de werkgever Overeenkomstig de artikelen L. 4121-1 en volgende van het arbeidswetboek is de werkgever verplicht "alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en de bescherming van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemers te verzekeren". In dit verband moet hij een evaluatie van het beroepsrisico uitvoeren om de risico's van besmetting op de werkplek of op het werk zoveel mogelijk te beperken (artikel R.4121-2 van het arbeidswetboek). Deze maatregelen omvatten acties ter voorkoming van beroepsrisico's, voorlichting en opleiding, en de invoering van een passende organisatie en middelen. De werkgever moet ervoor zorgen dat de risico-evaluatie voortdurend wordt aangepast. De nieuwe risicobeoordeling moet worden opgenomen in het enig risicobeoordelingsdocument en worden bijgewerkt om rekening te houden met veranderende omstandigheden. De daaruit voortvloeiende preventieve maatregelen moeten op zodanige wijze onder de aandacht van de werknemers worden gebracht dat zij volledig kunnen worden toegepast. Niet-nakoming van deze verplichting kan leiden tot civielrechtelijke of zelfs strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever. In het kader van de coronavirus epidemie moet de werkgever dus, ongeacht de situatie van het bedrijf de werknemers informeren over de preventiemaatregelen die volgens de officiële aanbevelingen moeten worden nageleefd Stel de nodige middelen ter beschikking van het personeel om de verspreiding van het virus te voorkomen: zeep, hydro-alcoholische oplossing, levering van beschermende maskers... Toepassing van maatregelen voor sociale distantie Verplichting tot informatie van de werknemer Overeenkomstig artikel L. 4122-1 van het Arbeidswetboek zijn de werknemers ook verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en veiligheid en die van hun collega's. Een werknemer die terugkeert uit een risicogebied of in contact is geweest met een persoon die het virus kan overdragen, en zijn of haar werkgever niet op de hoogte brengt, begaat een fout en kan daarvoor worden bestraft. Hetzelfde geldt voor een werknemer die zich niet houdt aan de werkplek- of inperkingsmaatregelen die zijn getroffen. Deze informatie moet uiteraard worden aangepast aan de situatie van de onderneming.

Plan du site